Belgischer Ringschläger 1,0 alt hv 96 Band Hartmut Schlechte

Rheinischer Ringschläger 1,0 jung v 97 KVE Gerhard Wieder

Rheinischer Ringschläger 1,0 jung hv 96 Band Helmut Leister

Rheinischer Ringschläger 1,0 jung hv 96 Pokal 3 Ewald Röder

Rheinischer Ringschläger 1,0 jung V 97 Krug Hubertus Wiegand

Speelderke 0,1 jung hv 96 GP Andreas Wolf

Anatolische Ringschläger 1,0 alt V 97 Krug Dieter Wolf

Anatolische Ringschläger 0,1 jung hv 96 SE Wolfgang Vits